Otoczenie Prawne - RAJ-MED

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY DLA DOROSŁYCH 32-540 TRZEBINIA UL. SIKORSKIEGO 71
Title
Przejdź do treści
„RAJ-MED” Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Rajsku  realizuje swoją działalność na podstawie następujących aktów, stanowiących podstawowe źródło prawa:
 1. Ustawa z 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.06.2012r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. Ministra. Nr 103, poz. 514)
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.02.1995r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. Nr 0 poz. 739)
 6. Ustawa z 05.12.1996r. o zawodzie lekarza ( z póżniejszymi zmianami)
 7. Kodeks Etyki Lekarskiej z 02.01.2004r.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 20.10.2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (z późniejszymi zmianami)
 9. Ustawa z 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (z późniejszymi zmianami)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 08.03.2012 r. w sprawie recept lekarskich
 11. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z późniejszymi zmianami)
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 07.11.2007r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 03.11.2004r. w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od Pacjentki materiału do badań laboratoryjnych
 14. Ustawa z 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami)
 15. Ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (z późniejszymi zmianami)
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
 18. Dyrektywa 2007/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.09.2007r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21.12.2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie
 21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 29 kwietnia 2011 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
 22. Ustawa z  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami)Pozostałych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej oraz innych przepisów prawa
Wróć do spisu treści