Dla Pacjentów - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 12.0.6.25 - raj-med

Przejdź do treści

Menu główne:

Dla Pacjentów

Wskazania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego:
 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczna (somatoform)
 • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
 • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
 • Nieokreślone zaburzenia psychiczne
 • Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
Jednostki chorobowe zgodnie z międzynarodową klasyfikacji ICD 10
F00-F09, F20-F29, F30-F39, F70-F79

Procedura przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego:
 Podstawą przyjęcia jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Złożenie wniosku do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
Z Wnioskiem o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego pacjent wystepuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku załącza
Zaświadczenie lekarskie (druk wypełnia lekarz rodzinny lub prowadzący ze szpitala),
Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym pacjent przebywa.
Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 1 - 3 można pobrać ze strony internetowej www.raj-med.pl Zakładka: Dla Pacjentów - Druki do pobrania

W przypadku, gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym dokumenty wymienione w punktach 1 - 3 nie są wymagane. Orzeczenie sądu stanowi podstawę do umieszczenia w zakładzie opiekuńczym.

Jeżeli pacjent jest osobą ubezwłasnowolnioną wymagane są:
– Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
– Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
– zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie
Przyjęcia odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących.
Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej
Złożenie dokumentów do Oddziału:
 Skierowanie wraz z dokumentem potwierdzającym dochód pacjenta oraz inne jeśli pacjent posiada (orzeczenie sądowe) należy dostarczyć do biura Zakładu lub przesłać na adres:
"RAJ-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
32-600 RAJSKO, ul. Pszczyńska 26

Po otrzymaniu dokumentów i zweryfikowaniu ich zgodności z kryteriami uzyskania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych dla dorosłych pracownik ZOL telefoniczne poinformuje pacjenta (świadczeniobiorcę) lub inną placówkę, w której aktualnie pacjent przebywa o kolejności przyjęcia oraz o przewidywanym terminie przyjęcia.
Przyjęcie pacjenta do Oddziału:
W dniu przyjęcia do Zakładu pacjent powinien posiadać:
– dowód osobisty + kserokopia dokumentu,
– oryginał ostatniej decyzji rentowej/emerytalnej lub inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu,
– dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne + kserokopia tego dokumentu,
 – kserokopie wypisów szpitalnych, pełną dokumentacja psychologiczno - psychiatryczną,
– aktualne wyniki badań (morfologia, OB, antygen Hbs, VDRL, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej) itp.,
 – rzeczy osobistego użytku (odzież oraz środki higieny osobistej - zgodnie z przesłanym załącznikiem).
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego